Privacy verklaring

 
Deze verklaring heeft betrekking op persoonsgegevens (zoals uw voor- en achternaam – uw adresgegevens – uw telefoonnummer – uw e-mailadres – uw IP-adres).

Beautifulinks.com kan persoonsgegevens over u verwerken, als u gebruik maakt van de diensten van beautifulinks.com en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan beautifulinks.com verstrekt.

Waarom?
Om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan beautifulinks.com uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Hoe lang beautifulinks.com uw gegevens bewaart
Beautifulinks.com bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen
Beautifulinks.com verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

privacy verklaring privacy policy datenschutzerklärung beautiful inks

Privacy Policy

 
This statement relates to personal data (such as your first and last name – your address details – your telephone number – your e-mail address – your IP address).

Beautifulinks.com may process personal data about you, if you use the services of beautifulinks.com and / or because you provide it to beautifulinks.com when filling in a contact form on the website.

Why?
To be able to contact you by telephone if you so request, and / or to be able to approach you in writing (by e-mail and / or by mail) if you can not be reached by telephone.
In addition, beautifulinks.com may use your personal data in the context of carrying out an agreement of assignment concluded with you.

How long beautifulinks.com stores your data
Beautifulinks.com does not store your personal data longer than is strictly necessary to achieve the goals for which your data is collected. Your data will not be stored for more than a year if no agreement is reached with you.

Share with others
Beautifulinks.com only provides your personal data to third parties if this is necessary for the execution of an agreement with you, or to comply with a legal obligation.

privacy verklaring privacy policy datenschutzerklärung beautiful inks

Datenschutzerklärung

 
Diese Erklärung bezieht sich auf personenbezogene Daten (wie Vor- und Nachname – Ihre Adressdaten – Ihre Telefonnummer – Ihre E-Mail-Adresse – Ihre IP-Adresse).

Beautifullinks.com kann personenbezogene Daten über Sie verarbeiten, wenn Sie die Dienste von beautifulinks.com nutzen und / oder Sie diese auf beautifysinks.com zur Verfügung stellen, wenn Sie ein Kontaktformular auf der Website ausfüllen.

Warum?
Sie auf Anfrage telefonisch kontaktieren zu können und / oder Ihnen schriftlich (per E-Mail und / oder per Post) zu erreichen, wenn Sie telefonisch nicht erreichbar sind.
Darüber hinaus kann beautifullinks.com Ihre personenbezogenen Daten im Rahmen einer mit Ihnen abgeschlossenen Nutzungsvereinbarung verwenden.

Wie lange beautifulinks.com speichert Ihre Daten
Beautifullinks.com speichert Ihre persönlichen Daten nicht länger als unbedingt notwendig, um die Ziele zu erreichen, für die Ihre Daten gesammelt wurden. Ihre Daten werden nicht länger als ein Jahr gespeichert, wenn keine Einigung mit Ihnen erzielt wird.

Teilen Sie mit anderen
Beautifullinks.com stellt Ihre personenbezogenen Daten nur dann an Dritte zur Verfügung, wenn dies für die Durchführung eines Vertrages mit Ihnen oder zur Erfüllung einer gesetzlichen Verpflichtung erforderlich ist.

privacy verklaring privacy policy datenschutzerklärung beautiful inks